Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

   เนื่องในวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ภายในสวนสาธารณะพระราม 8 บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง