Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมีผู้บริหาร มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. พร้อมเจ้าหน้าที่ เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ 

โครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๓ โดยมีผลการดำเนินโครงการดังนี้ 

      โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เป็นการปลูกผักเพื่อบริโภคเอง ส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้านด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง กินอร่อย สร้างความรู้สึกว่าการปลูกผักสวนครัวไม่ใช่เรื่องยาก จัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน เป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่ได้จัดแบ่งให้กำลังพลของหน่วย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม ปลูกผักปลอดภัย นับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

      โครงการเลี้ยงปลานิลในสระ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นการเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้กำลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแหล่งอาหารโปรตีนบริโภค ยกระดับภาวะโภชนาการ ของกำลังพล ครอบครัว และทหารกองประจำการ ลดรายจ่ายในครัวเรือน

      โครงการ “เลี้ยงเป็ดไข่” ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของข้าราชการ มีพื้นที่ จำนวน ๙ ไร่ ปัจจุบันเป็ดที่เลี้ยงเป็นเป็ดไข่พันธุ์บางปะกง มีจำนวน ๑,๖๔๒ ตัว สามารถเก็บไข่ได้ วันละประมาณ ๙๐๐ - ๑,๐๐๐ ฟอง ผลผลิตที่ได้ เพื่อประกอบอาหาร รวมทั้งแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตย จำหน่ายให้กับประชาชนรอบค่าย และข้าราชการ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมแล้วมากกว่า ๒๕๐,๐๐๐ ฟอง

      โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เป็นการปลูกไม้ผลพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลของโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ ในพื้นที่ของโครงการ และมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษา เมื่อมีผลผลิต สามารถเก็บบริโภคร่วมกันได้และยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยทหาร เป็นการปลูกฝังให้กำลังพลของโครงการ มีจิตสำนึกในการปลูกป่าร่วมด้วย

      สำหรับกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ โดยมีกิจกรรมที่หน่วยดำเนินการ ๕ ประเภท ได้แก่ การขยายพันธุ์เชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในดิน, การผลิตน้ำหมักชีวภาพ, การเลี้ยงไส้เดือน, การผลิตน้ำส้มควันไม้ และการผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน ผลผลิตที่ได้นำมาใช้ในการดูแลพืชผักของโครงการและนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

      ปัจจุบัน โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ขยายไปสู่ระยะที่ ๒ ดำเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นโครงการทดลองหาประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข้อมูลและภาพจาก: สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง