Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย บ้านทุ่งมะเซอย่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

    วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย บ้านทุ่งมะเซอย่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

   โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล (เงาะโรงเรียน) และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน และทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน และผลการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งครั้งที่ผ่านมา จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การทำสื่อการสอนคำพื้นฐานภาษาไทย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point กิจกรรมห้องสมุด การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน "แหนมเห็ด" การฝึกวิชาชีพนักเรียน "การทอผ้าไหม" และผลิตภัณฑ์ชุมชน "แปรรูปมะขาม" กลุ่มแม่บ้าน บ้านทุ่งมะเซอย่อ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การแสดง "ระบำชนเผ่า" การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระบบมอนเตสเซอรี่ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้บังคับบัญชา ตชด. และชมรมศิษย์เก่าฯ  

 


Cr. สำนักงาน กปร.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง