Loading

 

ภาพ ถ้อยคำ และเรื่องราว ที่เหล่าสื่อมวลชนทุกสาขา ทุกสังกัด ได้เผยแพร่ “งานของในหลวง” จะจารึกอยู่ ในจิตใจของชาวไทยไปตราบนานเท่านาน จากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถจัดเก็บข้อมูล จัดระบบการสืบค้น และแสดงผล อย่างมีประสิทธิภาพ ในคลังข้อมูลดิจิทัลของเว็บไซต์ www.ourking.in.th ที่ร่วมกันจัดทำและพัฒนาโดย สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะ กรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน สำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับพัน โครงการฯ นำมาสู่การพัฒนาความร่วมมือในการ เผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จ จากโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์มหาศาลแก่ปวงชนชาวไทย

สำนักราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ได้ร่วมกันจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ www.ourking.in.th ขึ้นให้เป็นแหล่งรวบรวมสื่อทุกรูปแบบ มีเนื้อหา หลากหลาย สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างต่อเนื่อง ใช้งานสะดวก มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ สืบค้น ข้อมูล เพื่อเผยแพร่สู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ข้อมูลหลักที่สำคัญของเว็บไซต์

ล้านภาพ

คือ ภาพพระราชกรณียกิจ ภาพกิจกรรมของชุมชน เยาวชน ที่น้อมนำ แนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ภาพผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คุณประโยชน์ที่เปิดขึ้นแก่ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ

ล้านถ้อยคำ

คือ ข่าว หนังสือ บทความในสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ ที่บอกเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และโครงการกันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ล้านเรื่องราว

คือ สื่อวีดีทัศน์ ภาพยนตร์ ที่นำเสนอสารคดีที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดเนื้อหาและเรื่องราว ที่แนวพระ ราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ก่อให้เกิด ความสุข ความเจริญและความร่มเย็นแก่พสกนิกรของพระองค์... ทดสอบ