Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

     วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

     โอกาสนี้ ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล (ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง) และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้นเสด็จฯ ไปยังอาคารเรียน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน และผลการดำเนินงานตามพระราชกระแสครั้งที่ผ่านมา และทรงรับฟังรายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง และการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่ง  

      ต่อมา ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน "ข้าวเกรียบฟักทอง" กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน "ตัดผม" และการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการนับเลข จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนระดับชั้นอนุบาล 3 เรื่องร่างกาย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  

 

 


Cr. สำนักงาน กปร.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง