Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

     วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หมู่ที่ 8 บ้านไอร์จาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

     โอกาสนี้ ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล (ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง) และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้นเสด็จ ฯ ไปยังอาคารเรียน 1 ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน และผลการดำเนินงานตามพระราชกระแสครั้งที่ผ่านมา

     ต่อมา ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง มาตราแม่กง การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 3 หน่วยร่างกาย เรื่องสัญลักษณ์ประจำตัวเด็ก กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน "การตัดผม" กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน "ผลิตภัณฑ์จากเห็ด" กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการตอนมะละกอ

 

 


 Cr. สำนักงาน กปร.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง