Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สนั่น - เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ บ้านแม่คอง

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สนั่น - เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ บ้านแม่คอง หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

    การนี้ ทรงรับฟังรายงานการก่อสร้างและสนับสนุนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สนั่น - เฉลิมเกตุ นภาศัพท์ ทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ "ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สนั่น - เฉลิมเกตุ นภาศัพท์" และทรงปลูกต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ พันธุ์ท่ากระดาน โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล (มะขามเปรี้ยวยักษ์ พันธุ์ท่ากระดาน) และเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้นเสด็จฯ ไปยัง อาคารเรียน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำอุปโภค บริโภคของโรงเรียน รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โครงการเพิ่มผลผลิตผลไม้ และถั่วเมล็ดแห้งในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งในครั้งที่ผ่านมา  

    ต่อมา ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล การจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล เรื่องกิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (จักสานดอกไม้ไผ่) แผนการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทอดพระเนตรการแสดง "รำกระด้ง" 

 

 


Cr. สำนักงาน กปร.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง