Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 11 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี”

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

         ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. ผู้แทนกองทัพบก และทหารพันธุ์ดี เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผ่านระบบออนไลน์

        โครงการทหารพันธุ์ดี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ของมูลนิธิชัยพัฒนา มาใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ โดยกรมพลาธิการทหารบก ได้เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี ในปี 2562 และได้รับการอบรมจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปัจจุบันกรมพลาธิการทหารบก ได้เริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระราชทานแก่ราษฎร และได้ขยายผลสู่ประชาชนรอบค่าย ในโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ซึ่งได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เหลือแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน และจำหน่ายนำรายได้มาจุนเจือครอบครัว

       ในการนี้ ได้พระราชทานพันธุ์ปลาแก่เจ้ากรมพลาธิการทหารบก และพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก โดยเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย โคเนื้อ จำนวน 65 ตัว เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และน้อมเกล้าฯ ถวายปุ๋ยมูลล่อ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามพระราชอัธยาศัย

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง