Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม เพื่อทรงติดตามงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • วันที่เผยแพร่ : 23 มีนาคม 2564
  • แบ่งปัน :

โดยได้ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานกิจกรรมทดสอบและพัฒนาศักยภาพการปลูกข้าวและพืชอินทรีย์ในสภาพนาขั้นบันได การผลิตพืชผักอินทรีย์ การผลิตปัจจัยเพื่อรองรับการผลิตพืชในระบบอินทรีย์ การบริหารจัดการสินค้าทรัพย์-ปัน และการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการปรับปรุงอาคารโรงสีข้าวและกระบวนการผลิตข้าว ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มสมาชิกโรงสีข้าวของโครงการฯ

   ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน โดยจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายทรัพย์-ปันขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรตามมาตรฐาน GAP และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดแบบครบวงจร การศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตเห็ดหลินจือสายพันธุ์ไทย และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ กรณีศึกษาเห็ดหลินจือ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเห็ดหลินจือตลอดทั้งปี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้แอพพลิเคชั่นในการควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อม ช่วยลดปัญหาการปนเปื้อน รวมถึงเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตเห็ดหลินจือ ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบนี้มีความละเอียดและแม่นยำ สามารถนำไปถ่ายทอดให้บุคคลที่สนใจได้เรียนรู้เรื่องการเพาะเห็ดหลินจือ เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ และเป็นต้นแบบของการผลิตเห็ดชนิดอื่นนอกฤดูกาลเพาะปลูกได้อีกด้วย

   โอกาสนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเครือข่ายของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา และชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยมูลนิธิชัยพัฒนา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr: ข้อมูลและภาพจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง