Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ ห้องประชุม วังสระปทุม

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ทรงรับฟังถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จากนั้น นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และห้องสมุด ทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ พืชผัก ประมง และปศุสัตว์ ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมนักเรียนการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การสานตะกร้า และการทำลูกประคบ จากนั้น ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กราบบังคมทูลรายงานการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง