Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

   โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยได้นำกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย และได้ดำเนินกิจกรรม ประกอบไปด้วย การปลูกผักปลอดภัย การปลูกไม้ผล เลี้ยงปลานิลจิตรลดา ไก่ประดู่หางดำ เป็ดไข่บางปะกง การทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานไว้สำหรับใช้ในโครงการ การเพาะเลี้ยงเห็ดป่าธรรมชาติ การเลี้ยงกุ้งฝอย หอยขม เพื่อใช้บริโภคในหน่วยและจำหน่ายให้แก่กำลังพล ครอบครัว ตลอดจนชุมชนรอบค่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์พืชธรรมชาติ

   ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดีได้ขยายผลออกสู่ชุมชน โดยพลทหารกองประจำการที่รับราชการครบตามวาระ ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว 4 รุ่น จำนวน 427 นาย ขยายผลไปสู่ชุมชน จำนวน 4,270 คน โรงเรียนในโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” จำนวน 2 โรงเรียน นักเรียน 320 คน และมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 242 ราย

   ต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่ 6 ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

   กองพลทหารราบที่ 6 ได้รับคำแนะนำจากมูลนิธิชัยพัฒนา ในการศึกษาการเพาะพันธุ์ปลานิลจิตรลดา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ประชาชนนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย จึงได้นำกำลังพลไปศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในหลายพื้นที่และได้นำข้อดี-ข้อเสียของแต่ละที่มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพาะเลี้ยง โดยหน่วยได้คัดเลือกกำลังพลที่มีอายุมาก และมีความสนใจทางด้านการเลี้ยงปลา มาเข้าร่วมโครงการ 

   ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ ขึ้น ณ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และได้มีพระราชดำริให้กองพลทหารราบที่ 6 ผลิตพันธุ์ไก่เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรเพิ่มอีกด้วย   

   นอกจากนี้ กองพลทหารราบที่ 6 มีภารกิจในการจัดกำลังไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน จึงได้นำโครงการทหารพันธุ์ดีไปขยายผลในชุมชน ได้ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก เป็ด ไก่ ปลา และกิ่งพันธุ์ไม้ผล นำไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดน นับเป็นเครื่องมือในการเข้าหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่มีฐานะยากจน ให้มีความมั่นคงทางอาหาร และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” จัดทหารพันธุ์ดีเข้าไปฝึกอบรมปลูกผักปลอดภัยให้แก่ราษฎรในพื้นที่ชายแดนและได้สนองพระราชดำริดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ที่โรงเรียนบ้านหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และมีแผนขยายผลไปยังโรงเรียนอีก 2 แห่ง   

   โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชแก่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบด้วย เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ และเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเครื่องช่วยหายใจนี้ บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด น้อมเกล้าฯถวาย ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr. ข้อมูลและภาพจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง