Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

   โดยกองพลทหารม้าที่ 3 และมณฑลทหารบกที่ 23 ได้เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อสนองแนวพระราชดำริ ในการใช้พื้นที่ว่างเปล่าในหน่วยทหารให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่กำลังพล ชุมชนรอบค่าย และชุมชนเมือง ตลอดจนขยายผลสู่ชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ทั้งยังเป็นแหล่งผลิดเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ สำรองไว้เป็นพันธุ์พระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ หรือสำรองไว้เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ทั้งนี้ก่อนเริ่มดำเนินงานได้มีการนำกำลังพลเข้าร่วมอบรมที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย เพื่อมาขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่หน่วยให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 

   โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการปลูกผัก และโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมปลูกผักปลอดภัยแบบผสมผสาน เพื่อส่งให้โรงเลี้ยงนำไปประกอบอาหารให้กำลังพลได้รับประทาน ทั้งยังนำผักปลอดภัย จำหน่ายในราคาถูกให้แก่กำลังพลและประชาชนรอบค่าย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ซึ่งได้รับพระราชทานกิ่งพันธุ์ไม้ผลที่ผลิตโดยโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา 

   ปัจจุบัน กองพลทหารม้าที่ 3 ได้จัดตั้งศูนย์ “เพื่อนช่วยเพื่อน” จำนวน 3 ศูนย์ ในพื้นที่อีสานเหนือ ประกอบด้วย 1. ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อเพาะเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์บางปะกง และได้ทดลองเลี้ยงไก่พันธุ์ชี ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองของจังหวัดขอนแก่น 2. ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อเพาะเลี้ยงพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลานิลจิตรลดา สะสมสำรองไว้เป็นพันธุ์ปลาพระราชทานแก่ราษฎรตามแนวชายแดนหรือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่กำลังพล และแจกจ่ายปลานิลจิตรลดาให้แก่ประชาชนทั่วไปได้นำไปเลี้ยง และ 3. ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

   โอกาสนี้ ได้พระราชทานพันธุ์ปลานิลจิตรลดาที่ผลิตโดยโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านบางขอม จังหวัดนครนายก จำนวน 9,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำที่ 5 เพื่อเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ในพื้นที่โครงการต่อไป 

   จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ทรงปลูกต้นมะม่วงพันธุ์มหาชนก ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี การผลิตสารป้องกันศัตรูพืชและปุ๋ยชีวภาพ โครงการเลี้ยงปูนาพาเพลิน โครงการเป็ดสบายใจ ไก่สบายดี ทอดพระเนตรแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์บวมเหลี่ยมและมะเขือเจ้าพระยา เพื่อเตรียมผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งสมทบไปยังศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ และทรงปล่อยปลานิลจิตรลดาที่มูลนิธิชัยพัฒนาจัดถวาย จำนวน 999 ตัว ลงในบ่อน้ำภายในโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาต่อไป 

   โอกาสนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเครือข่ายทหารพันธุ์ดีที่ปลดประจำการ และราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และมีพระราชดำรัสแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 และ มณฑลทหารบกที่ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr. กองพลทหารม้าที่ 3 และมณฑลทหารบกที่ 23 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง