Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

   โดยเวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ตำบลตาเภา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ครูใหญ่โรงเรียนถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ถวายรายงานผลการเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียน อาทิ สหกรณ์นักเรียน การประกอบอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การสาวไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหม การทำผลิตภัณฑ์จากรังไหม และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นต้น 

   จากนั้น เวลา 13.30 น. ทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ครูใหญ่โรงเรียนถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ถวายรายงานผลการเรียน และทรงรับฟังรายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรสมเด็จย่า ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียน อาทิ ห้องพยาบาล ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน เป็นต้น จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผลผลิตของชุมชน และกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวพัฒนา 

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้ปฏิบัติงาน นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง