Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม (ออนไลน์)

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ 

   การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และรายงานผลการเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียน อาทิ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การจักสานตะกร้า การฝึกอาชีพนักเรียน การทำดอกไม้ประดิษฐ์ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกพืชผัก ประมง และปศุสัตว์ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง