Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ  

       การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และรายงานผลการเรียน 

       จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และกิจกรรมของนักเรียน อาทิ กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมการฝึกอาชีพ ได้แก่ การประกอบมุ้งลวด การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น การทำชาใบหม่อน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การประมง กรปลูกพืชผัก/ไม้ผล และปศุสัตว์ เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง