Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการตำรวจพันธุ์ดี สถานีตำรวจภูธรงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

   สถานีตำรวจภูธรงอบ ได้นำแนวทางในกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา มาดำเนินการในพื้นที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย พื้นที่สำหรับปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ พื้นที่สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัย และพื้นที่สำหรับเลี้ยงไก่ไข่ เป็ด และปลา

   ผลผลิตที่ได้ถูกนำมาใช้ประกอบอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยสถานีตำรวจภูธรงอบ ได้ตั้งครัวกลาง ชื่อ “ครัวปันสุข” และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวและวัสดุในการปรุงอาหารจากตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

   ผลการดำเนินงานทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีมีความรัก ความสามัคคี ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ปลอดภัย นำความรู้และประสบการณ์ไปสู่การปฏิบัติที่บ้านของตนเอง และต่อยอดไปสู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน และดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง เป็นการสนองพระราชดำริที่มีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถผลิตอาหารปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่พสกนิกร อันเป็นหนึ่งในความมั่นคงของประเทศสืบไป

 

 

 

 

 

 

 


ข้อมูลจาก: สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ภาพจาก: ตำรวจภูธรภาค 5 และ ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง