Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมีผู้บริหาร มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. พร้อมเจ้าหน้าที่ เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ    

   ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านโคกไทรงาม ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในปี 2563 กลุ่มสมาชิกสามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทานได้ 104,539 กิโลกรัม

   อีกทั้ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งเสริมอาชีพด้านต่าง ๆ ทั้งการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา เป็ดและไก่เพื่อการบริโภค รวมถึงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเสื่อกกและการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ เพื่อช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

   โอกาสนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารและมีรับสั่งให้กำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยทรงตระหนักว่า การผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความมานะอดทน ต้องมีความละเอียดประณีตในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้พันธุ์ข้าวมีคุณภาพดี จนกระทั่งส่งมอบมายังมูลนิธิชัยพัฒนา

   จากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีเข้าสู่ชุมชนของกองกำลังสุรนารี

   โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อโครงการที่ทหารพันธุ์ดีขยายผลเข้าสู่โรงเรียนและชุมชนว่า โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

   ซึ่งนอกจากราษฎรจะปลูกผักเพื่อรับประทานและส่วนหนึ่งได้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อด้วยแล้ว ยังสามารถมีพอที่จะแจกจ่ายเพื่อนบ้านข้างเคียง เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อย่างดี ส่วนเป็ดและไก่ก็เช่นเดียวกัน เก็บส่วนหนึ่งไว้รับประทาน หากมีจำนวนมากสามารถนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

   โอกาสนี้ ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ไก่พื้นเมือง พันธุ์เป็ด พันธุ์กบพื้นบ้านทุ่งกุลา และข้าวเกรียบฟักทองให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานและหมู่บ้านต่าง ๆ จากนั้น ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง จังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข้อมูลจาก: สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง