Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

    โดยเวลา 09.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๒ ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ การนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาคณิตศาสตร์ ทอดพระเนตรกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์เชือกมัดก้อนฟาง กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประกอบด้วย ประมง ปลูกพืช และปศุสัตว์ ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียน อาทิ การฝึกอาชีพนักเรียน “การซ่อมจักรยาน” ห้องสมุด การส่งเสริมรักการอ่าน และห้องเรียนอัจฉริยะด้านภาษาไทย พร้อมทอดพระเนตรการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ

   จากนั้นในช่วงบ่าย ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ การนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียน อาทิ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ทอดพระเนตรกิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน การทำที่รองแก้วจากกก และการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การแสดงปัญโจลมะม๊วก” โอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุรินทร์ และพระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้ปฏิบัติงาน นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง