Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

      โดยเวลา 09.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสาธิตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน โครงการนำร่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน “กล้วยกรอบ” การฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม การทอผ้าไหม การทอเสื่อกก กิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน และทอดพระเนตรการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว และกิจกรรมต่าง ๆ

      จากนั้นในช่วงบ่าย ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ การนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การจับจีบผ้า และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การสาธิตการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ “โปรแกรมฝึกการพิมพ์สัมผัส” โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืช กิจกรรมประมง และกิจกรรมปศุสัตว์ โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้ปฏิบัติงาน นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง