Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. และกรมชลประทาน เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ 

      โดยเวลา 09.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสมเด็จย่า ห้องพยาบาล ห้องสมุด การฝึกอาชีพนักเรียน อาทิ ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม เจลแอลกอฮอล์จากขมิ้นชัน ขนมโดนัทจิ๋ว การทอผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากรังไหม จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กลุ่มแม่บ้าน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น การปลูกผัก ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง และการขยายผลสู่ชุมชน และกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การแสดงรำกันตรึมกัจปกา” (รำเด็ดดอกไม้)

      จากนั้นในช่วงบ่าย ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชำปะโต ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมห้องสมุด สวนสมุนไพร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกพืชและการสาธิตการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด การสาธิตการฟักไข่ไก่ การสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของนักเรียน การอนุรักษ์ดินและน้ำ กลุ่มแม่บ้าน การฝึกอาชีพนักเรียน “ตัดผมชาย” ฯลฯ จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำปะโต โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ทุกคนระมัดระวังและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียน นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และราษฎรในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง