Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ออก ณ วังสระปทุม เพื่อทอดพระเนตรการหว่านข้าวแบบนาน้ำตม ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมีผู้บริหาร มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงาน กปร. พร้อมเจ้าหน้า เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

      ในการนี้ ได้ทอดพระเนตรการหว่านข้าวพันธุ์ กข 87 ด้วยวิธีการหว่านแบบนาน้ำตม ซึ่งเป็นวิธีการปลูกที่นิยมในเขตนาชลประทาน เนื่องจากประหยัดจำนวนเมล็ดพันธุ์ และเจริญเติบโตเร็วหลังจากการหว่าน

      ข้าวพันธุ์ กข 87 มีลักษณะเด่นคือ เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อแสง คอรวงยาว รวงค่อนข้างแน่น มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 114 วัน มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก มีปริมาณอมิโลสต่ำ และเมื่อหุงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่ม เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

      โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร (UAV) เพื่อการผลิตข้าว ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยลดต้นทุนด้านแรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีผลิตเดิม สามารถทำงานได้รวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีความแม่นยำสูง โดยการใช้โดรนสำหรับหว่านข้าวสามารถบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ครั้งละ 10 กิโลกรัมต่อเที่ยวบิน และในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้เวลาในการหว่านประมาณ 5-6 นาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข้อมูลจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง