Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดนครพนม

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

      โดยเวลา 14.05 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้สื่อ DLTV กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด การฝึกอาชีพนักเรียน อาทิ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำเหรียญโปรยทาน กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น การปลูกพืช ประมง และปศุสัตว์ โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ให้ทางโรงเรียนเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยของครูและนักเรียนให้มากขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

      ต่อมาเวลา 15.50 น. ทรงติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน การทำไข่เค็มใบเตยหอม การเพาะถั่วงอกคอนโด กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น การปลูกพืช ประมง และปศุสัตว์ โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท ทรงห่วงใยนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม ขอให้ทางโรงเรียนส่งคลิปการเรียนการสอนหรือเอกสารให้นักเรียนได้ศึกษาระหว่างที่หยุดเรียน เพื่อจะได้เรียนทันเพื่อน ๆ นอกจากนี้ ทรงขอบใจหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยดูแลโครงการต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง