Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

      โดยเวลา 09.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดมุกดาหาร การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ห้องพยาบาล ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนทางไกล วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น การปลูกพืช ประมง และปศุสัตว์ ทอดพระเนตรโครงการนำร่องแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำกล้วยตากม้วน การฝึกวิชาชีพนักเรียน อาทิ การเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหม จากนั้น ทรงรับฟังรายงานการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในโครงการตามพระราชดำริ และกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชน

   ต่อมาเวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ จังหวัดสกลนคร การนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน การฝึกอาชีพนักเรียน อาทิ การทำไข่ไก่เค็มไอโอดีน การทำปลาเค็ม การสานตะกร้าจากพลาสติก การทอผ้าไหม การสานไม้กวาดจากกก ทอดพระเนตรการแสดงโปงลาง ชุด รำภูไทเทิดพระเกียรติ ทอดพระเนตรการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อาทิ การปลูกพืชผัก ปศุสัตว์ การเพาะถั่วงอก และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก จากนั้น ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง