Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

      เวลา 09.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม การนี้ ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน การรายงานผลการเรียน ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อาทิ การปลูกพืช ศูนย์เรียนรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์และการงอก การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ประมง และปศุสัตว์ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน อาทิ การปักสะดึง การทำสลัดโรล กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชน การทำบายศรี การจักสาน และการทอเสื่อกก จากนั้น ทรงรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดนครพนม โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท การดำเนินงานของโรงเรียนมีความก้าวหน้าดีในกิจกรรมต่าง ๆ มีการหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา มีการถ่ายทอดความรู้ จากโรงเรียนให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลังต่อไปให้ก้าวหน้าไปได้ และสามารถดำเนินชีวิตไปได้ ซึ่งเขาจะต้องเรียนรู้ในสิ่งเราทำไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปอีกในอนาคต บ้านเมืองเราก็จะอยู่ได้ โดยเฉพาะต่างชาติ ที่กล่าวถึงคนไทยที่ทำงานต่างประเทศเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถดี ถ้าเราไม่ฝึกหัดเอาไว้ ปล่อยทิ้งไว้ความสามารถก็จะน้อยลงไป และควรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนโดยนำปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้พิเศษหลาย ๆ ด้าน มาให้ความรู้ เพื่อไม่ให้สูญหายไปจะเป็นที่น่าเสียดายมาก น่าจะมาฝึกหัดนักเรียน ถ้ามาเผยแพร่ในโรงเรียนได้ก็จะมีประโยชน์มาก ทรงขอบใจปราชญ์ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ คุณครู โดยขอให้ทุกคนอยู่อย่างปลอดภัย ประสบความสำเร็จทั้งด้านอาชีพ สุขภาพอนามัย

      ต่อมาเวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ทรงรับฟังรายงานข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำอุปโภคและบริโภค การรายงานผลการเรียน ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมการแก้ไขปัญหาภาษาไทย การสาธิตการสอนบูรณาการวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน “หมากวิ่งกลิ้งล้อ” กิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน อาทิ การทำกระเป๋าลายพื้นถิ่นอีสาน ทำไม้กวาด การทำส้มผักเสี้ยน เป็นต้น กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกพืช ประมง และปศุสัตว์ จากนั้น ทรงรับฟังรายงานการก่อสร้างอาคารเกษตรสิริสุข พร้อมกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารเกษตรสิริสุข” และทอดพระเนตรกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้เห็นถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนมาตลอดระยะเวลา 30 ปี มีการเรียนการสอน และมีกิจกรรมใหม่ ๆ ส่วนของนักเรียนขอให้ตั้งใจ และมีความพยายาม โรงเรียนและชุมชนขอให้ร่วมมือกันในทุก ๆ ด้าน จะทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าขึ้นได้ในอนาคต นอกจากนี้ ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัย สร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียน และราษฎรในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง