Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ 

      เวลา 08.58 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา วัดบ้านโดด ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ การนี้ ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย การรายงานข้อมูลพื้นฐาน การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรตามพระราชดำริ แผนการจัดการน้ำให้แก่โรงเรียน การก่อสร้างโรงอาหาร โรงครัว และความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทย จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาบาลี ชั้นประโยค 1 – 2 กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำธุงใยแมงมุม การฝึกอาชีพ อาทิ การทำอาสนะ การทำพรมเช็ดเท้า การฝึกทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ โครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว การจำลองการทำงานของลิฟท์ รถยนต์บีมวิ่งจับเส้น ห้องสหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล และห้องสมุด

      โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องการเรียนการสอนมีความก้าวหน้าดีขึ้น ได้ถวายเครื่องโทรทัศน์ให้แก่วัดต่าง ๆ เพื่อให้สามเณร และนักเรียนที่บ้านอยู่ใกล้บริเวณวัดได้ใช้ศึกษาวิชาต่าง ๆ รวมถึงพระอาจารย์ และครูฆราวาส ก็ได้ช่วยกันสอน ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองได้ มีนักเรียนรุ่นพี่ หรือ พระที่พอจะมีความรู้ ช่วยแนะนำและดูแลสามเณรนักเรียน เรื่องเกี่ยวกับน้ำและอาหาร ให้ดูสุขาภิบาลอาหารที่สะอาด และสุขภาพดี เพราะจะเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน ในช่วงที่มีโรคระบาดเรื่องความสะอาดที่เป็นพื้นฐาน คือ การล้างมือ อาหารที่สะอาด ห้องพัก ห้องครัว การจัดวางสิ่งของให้สะอาดเรียบร้อย ให้ติดมุ้งลวด เพื่อป้องกันสัตว์ต่าง ๆ เรื่องการจัดหาหนังสือให้มีปริมาณเพียงพอ และการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ เช่น เกษตรกรรม หัตถกรรมต่าง ๆ นอกจากการจำหน่ายภายในชุมชนแล้ว ให้เรียนรู้การจำหน่ายทางออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง 

      ต่อมาเวลา 12.56 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงรับฟังข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรตามพระราชดำริ แผนการจัดการน้ำให้แก่โรงเรียน และรายงานผลการเรียนของสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย การสาธิตการสอนวิชาธรรมวิภาค นักธรรมชั้นตรี ห้องพยาบาล ห้องสมุด การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การเทศน์แหล่ทำนองอีสาน การทำบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ การย้อมผ้าด้วยใบคูณ (ราชพฤกษ์) โครงงานศึกษาการเพิ่มผลผลิตการเกษตรจากการใช้ปุ๋ยหมักจากมูลม้า ห้องสหกรณ์นักเรียน โรงอาหาร และโรงครัว

      โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เรื่องการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม การให้ความรู้แก่เยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ พระอาจารย์มีความเมตตาและเป็นผู้ที่มีความรู้ในพื้นที่ จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งจริยธรรมให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี เยาวชนที่เป็นสามเณรอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีโอกาสที่จะได้มีความก้าวหน้าที่ทัดเทียมต่อบุคคลอื่น ควรมีความรู้ในความเจริญก้าวหน้าของทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป พุทธศาสนิกชนก็ต้องช่วยกันปรับปรุง และพัฒนาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง