Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม (ออนไลน์)

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ 

      เวลา 08.58 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม การงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ ช่างทำผม การออกแบบปริ้นสกรีนหน้ากากอนามัย หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา การเพาะเลี้ยงหนูนา การทำสบู่และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก/ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง และการปรับปรุงบำรุงดิน จากนั้น ทอดพระเนตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน พริกแกง และมะขามคลุก ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำริ บ้านคลองบนใต้

      โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท สรุปความว่า ให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมือกันบูรณาการงานเข้าด้วยกันในทุก ๆ ฝ่าย เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ มีความสามารถทัดเทียมกับผู้ที่ได้ศึกษาตามระบบ และจะพระราชทานตู้หนังสือ โดยมีหนังสือเรียน และหนังสือที่ใช้อ่านทั่ว ๆ ไป เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการอ่าน การเขียน จะได้ไม่ลืมหนังสือ และเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นได้ เรื่องการเกษตร ให้เพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เลี้ยงสัตว์ ประมง และกิจกรรมอื่น ๆ เรื่องสหกรณ์ การทำบัญชีให้รู้รายรับรายจ่ายจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตครอบครัวต่อไป เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ ความหลากหลายพันธุกรรม พืช และสัตว์ เรื่องวิชาชีพ โรงเรียน ชุมชน นำความรู้ที่สืบทอดกันมารุ่นปู่ย่าตายายมาเผยแพร่ให้แก่นักเรียน เรื่องน้ำ ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค รักษาความสะอาด ล้างมือ และใส่หน้ากาก และขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามที่ประสงค์ มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ 

      จากนั้น เวลา 12.53 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน ระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมประกอบจังหวะ การสาธิตการสอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน กิห้องพยาบาล ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม การฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำไม้กวาดดอกหญ้า และผลิตภัณฑ์ การแปรรูปเห็ดนางฟ้าและขนมโดนัท (ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล) กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก ปศุสัตว์ และประมง ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำริ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านน้ำกุ่ม  

      โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท สรุปความว่า ให้โรงเรียน และชุมชนช่วยเหลือกันเพื่อให้เด็กของเรามีพัฒนาการที่ก้าวหน้า เรื่องของสุขภาพอนามัย มีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาด อาหารก็ต้องสะอาด ถูกหลักอนามัย จะทำให้ไม่เป็นโรคต่าง ๆ การรักษาความสะอาด การรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ และขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ คิดอะไรให้สมความปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง