Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม (ออนไลน์)

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ 

      เวลา 09.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถามศึกษาปีที่ 4 และการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ศาลาไอโอดีน ห้องพยาบาล สหกรณ์นักเรียน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม การงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำไข่เค็ม และการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการเพาะชำกล้าไม้ การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ ปศุสัตว์ ประมง และการปลูกผัก/ไม้ผล 

      โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท สรุปความว่า ให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพ เรื่องเกษตร และสุขภาพอนามัย โดยให้โรงเรียนและชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้กัน ส่วนเรื่องความสะอาด ต้องหมั่นล้างมือ ใส่หน้ากาก และขอให้ทุกคนปลอดภัย สามารถที่จะดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้าไปได้

       จากนั้น เวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถามศึกษาปีที่ 2 เรื่องการแจกลูกสะกดคำ การจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงเจ้าสำลี ห้องสมุด ห้องพยาบาล การงานอาชีพนักเรียน การเย็บหน้ากากผ้า สหกรณ์นักเรียน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก การสาธิตการขยายพันธุ์พืช (การเสียบยอด) ประมง และปศุสัตว์ 

      โอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชน “การทอผ้าและการแปรรูปอาหาร” และพระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้ปฏิบัติงาน นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง