Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม (ออนไลน์)

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ 

      เวลา 09.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม–บุญพริ้ง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามพระราชดำริ กิจกรรมห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การตัดผมชาย การผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้า และการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก/ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง  

      โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เรื่องการประกอบอาชีพ ในช่วงเหตุการณ์นี้ แนะนำให้ปลูกพืชแบบผสมผสาน หลากหลาย และให้มีงานที่เสริมรายได้ เช่น การแปรรูป การทำหัตถกรรมต่าง ๆ เรื่องการเรียนการสอน ให้เพิ่มการอ่าน การเขียน และให้ครูไปตรวจเยี่ยม เรื่องสุขภาพอนามัย เป็นเรื่องที่สำคัญ ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือให้สะอาด เรื่องห้องสมุดภายในโรงเรียน ให้ชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ ได้ด้วย  

      จากนั้น เวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ การนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล ห้องสมุด กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก ปศุสัตว์ และประมง การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ชุมชน การงานอาชีพนักเรียน การทำคุกกี้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำกระปุกออมสินจากกระบอกไม้ไผ่ การเย็บ ปะ ชุนผ้า และการประดิษฐ์แจกันจากเศษผ้า  

      โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เรื่องการศึกษาของนักเรียน ให้สามารถได้เรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น เรียนรู้ได้อย่างราบรื่น เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของตัวเอง ครอบครัว และสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นและประเทศต่อไป เรื่องการประกอบอาชีพ ต้องเรียนรู้วิธีใหม่ ๆ เช่น ทำงานเป็นครูก็ต้องสอนแบบใหม่แบบออนไลน์ มีสื่อการสอน และมีวิธีแบบใหม่ ๆ ที่ต้องเรียนรู้ เรื่องสุขภาพอนามัย ให้มีความสะอาดทั้งในส่วนบุคคล ล้างมือด้วยสบู่ รักษาความสะอาดของสุขาภิบาลในพื้นที่ ขอให้ทุกคนปลอดภัย สุขภาพดี มีความสุข ขอให้ทุกท่านโชคดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง