Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม (ออนไลน์)

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ

      ในการนี้ ทรงรับฟังรายงานการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านตืองอ กิจกรรมงานอาชีพนักเรียน “การขยายพันธุ์บอนสี” กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก ปศุสัตว์ และประมง ทรงรับฟังรายงานการขยายผลโรงเรียนสู่ชุมชน โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท สรุปความว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มาต้อนรับในวันนี้ เดิมมีความประสงค์ที่จะไปเยี่ยมโรงเรียนด้วยตนเอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้การเดินทางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ต้องมีความระมัดวัง ไม่นำโรคไปแพร่กระจายให้กับประชาชนในต่างจังหวัด ในช่วงที่มีโรคระบาดทำให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องความสะอาดที่เป็นพื้นฐาน เช่น อาหารสะอาด และการสุขาภิบาล เป็นต้น นอกจากนี้ราษฎรในชุนชนยังมีโอกาสได้เรียนรู้การทำอาชีพต่าง ๆ เช่น การแปรรูปอาหาร งานหัตถกรรม ซึ่งจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับนักเรียนเพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ จึงได้จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนร่วมมือกัน และดูแลรักษาสุขภาพให้ดี เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี มีชีวิตดี และขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง