Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.59 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม (ออนไลน์)

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรุงเทพฯ 

      ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบด้วย การเรียนการสอนของชั้นอนุบาลปีที่ 3 เรื่องต้นไม้ที่รัก การสาธิตการการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน การสาธิตการทำหน่อไม้ดอง และผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนักเรียน การสาธิตการซ่อมเตารีดไฟฟ้า การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกผัก ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท สรุปความว่า ขอบคุณที่มาต้อนรับที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก วันนี้มาเยี่ยมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) การสื่อสารมีความชัดเจนดี ถึงแม้การเรียนการสอนยังทำได้ไม่เต็มที่ ก็สามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับศึกษาหาความรู้ ได้มอบหนังสือให้นักเรียนสำหรับการเรียนในชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลาย ซึ่งนักเรียนและครู สามารถหาความรู้เพิ่มเติม และทำโน้ตย่อสรุปความในส่วนที่สำคัญได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปราชญ์ท้องถิ่นได้สนับสนุนและถ่ายทอดความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน การส่งเสริมโภชนาการทางอาหารสำหรับแม่ให้นมบุตร เช่น โปรตีนจากไข่ จะทำให้เด็กที่ดื่มนมจากแม่ได้สารอาหารที่มีประโยชน์ด้วย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ ทางโรงเรียนได้ประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โดยนักเรียนมารับอาหารเองที่โรงเรียน และบางส่วนครูจะนำอาหารไปให้ที่บ้าน ในการนี้ ขอให้ทุกท่านรักษาสุขอนามัย การรักษาระยะห่าง รักษาความสะอาดบ้านเรือน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความสำเร็จก้าวหน้าในอาชีพการงานทุกคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง