Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

   โดยข้าวที่ใช้ในการเกี่ยวครั้งนี้คือข้าวพันธุ์ กข 87 ซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่มและเป็นข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อแสง อายุเก็บเกี่ยว 114-123 วัน มีความสูงประมาณ 125 เซนติเมตร ให้ผลผลิตเฉลี่ย 734 กิโลกรัม/ไร่ มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงถึง 1,053 กิโลกรัม/ไร่ โดยพันธุ์ข้าว กข 87 นี้ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง

   โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการหว่านพืชบำรุงดินหลังนา ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr. ข้อมูลและภาพจากสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง