Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

   การนี้ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผล (มะพร้าวน้ำหอม พันธุ์เตี้ย) ผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน

      จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนฯ และโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียน ต่อมาทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง แรงดันของน้ำ กิจกรรมขวดน้ำพุ และทรงเปิดอาคาร ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การทอผ้า การทำไข่เค็ม การทำเค้กกล้วยน้ำว้า โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การนี้ ผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กราบบังคมทูลรายงานผลการสนับสนุนพันธุ์ไก่ไข่ไทยพระราชทานและพันธุ์เป็ดไข่พระราชทาน

      จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลผะสุคี หมู่ 10 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานไม้ผล (อโวคาโด พันธุ์พื้นเมือง) และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้นทรงรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ และทอดพระเนตรการสาธิตการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแต่งประโยค กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การทอผ้า การทำอิฐบล็อ ห้องพยาบาล ห้องสมุด สหกรณ์นักเรียน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr: ภาพ ช่างภาพมูลนิธิชัยพัฒนา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง