Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 8.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระธาตุผาแดง

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

   จากนั้น เลขาธิการ กปร.ได้กราบบังคมทูลรายงานการจัดทำแผนแม่บทของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตาก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กราบบังคมทูลรายงาน เรื่อง ความก้าวหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ป่าบริเวณภายในและภายนอกโครงการ และดร.วีระชัย ณ นคร กราบบังคมทูลรายงาน เรื่อง ความก้าวหน้าการออกแบบ สวนพฤกษศาสตร์

     ต่อมา ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังบริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้ ทรงปลูกต้นไม้วงศ์ชบา และทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตาก

   สำนักงาน กปร. ได้จัดทำแผนแม่บทโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก ระยะ 5 ปี โดยจากการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน จนได้วิสัยทัศน์ของ โครงการ " อัญมณีแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของผืนป่าตะวันตก" อันมีความหมายสะท้อนถึง อัญมณี คือ แร่มีค่าที่มาจากดิน เปรียบเสมือนพื้นที่เหมืองแร่เดิมที่จะได้รับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์อบรม แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ฯลฯ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้งดงามดั่งอัญมณีที่มีค่าและสวยงาม โดยมียุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สวนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสี และแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ศูนย์กลางทางวิชาการ และศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่️

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้พลังงานสะอาดและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง