Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 18 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับกองทัพบก ดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อให้หน่วยทหารเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช และเพาะพันธุ์สัตว์ ทั้งยังพระราชทานพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ถือเป็นเครื่องมือให้กองทัพบกขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน

       โดยกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เริ่มดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีตามแนวพระราชดำริ เมื่อปลายปี 2562 โดยจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่างขึ้น เพื่อผลิตพันธุ์ไก่กระดูกดำและพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ภาคใต้

      ต่อมาในปี 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ภาคใต้ตอนล่าง ในกองพลพัฒนาที่ 4 เพื่อดำเนินการผลิตพันธุ์ปลา สำหรับพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้นำไปเลี้ยงเพื่อบริโภค ขยายพันธุ์และจำหน่ายเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน

      อีกทั้ง กองพลพัฒนาที่ 4 ได้น้อมนำพระราชดำริ โครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ขยายผลเข้าสู่โรงเรียน สนับสนุนกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน แก่โรงเรียนในพื้นที่ สำหรับเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนพร้อมส่งเสริมการเลี้ยงด้วยแหล่งอาหารธรรมชาติ รวมถึงได้เข้าช่วยจัดทำแปลงผัก อุโมงค์ผัก ซึ่งผลผลิตที่ได้ช่วยลดต้นทุนและทำให้มีผักปลอดภัยมาประกอบอาหารกลางวัน และยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การปลูกผักปลอดภัยให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำประสบการณ์ที่ได้รับ กลับไปชักชวนพ่อแม่ปลูกผักเพื่อบริโภคภายในครอบครัว นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี สู่โรงเรียนชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ตามแนวชายแดน โดยนำร่องให้กับโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงานของกองพลพัฒนาที่ 4 จำนวน 11 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง

      โดยการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อใช้ในการเกษตรภายในกองพลพัฒนาที่ 4 ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่กำลังพล ครอบครัว นักเรียน และประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

      ในการนี้ทรงเปิดร้าน “ภัทรพัฒน์” มูลนิธิชัยพัฒนา สาขาที่ 10 ภายใน กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล จังหวัดสงขลา โดยร้านภัทรพัฒน์ สาขาดังกล่าวถือเป็นสาขาแรกในพื้นที่ภาคใต้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr: ข้อมูล ภาพ จากมูลนิธิชัยพัฒนา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง