Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 24 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

      โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มณฑลทหารบกที่ 32 และหน่วยทหารในจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีขึ้น ในค่ายสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้แก่ทหารกองประจำการสู่การเป็นทหารพันธุ์ดี และเป็นแหล่งการเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2561 ในพื้นที่ 61 ไร่ 

      การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ “สร้างคนให้กลับไปสร้างชุมชน” โดยเปิดรับสมัครทหารกองประจำการที่มีความสนใจในการเรียนรู้การเพาะปลูกเกษตรปลอดสารเคมี มีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปดำเนินการ ณ พื้นที่ตน และกระจายความรู้การเพาะปลูกสู่ชุมชนเป็นแบบอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

      ด้านการขยายผลออกสู่ชุมชนตามพระราชดำริ ทหารกองประจำการที่ผ่านการอบรมได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตน จำนวน 14 นาย ใน 9 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง อีกทั้งได้ขยายผลสู่ชุมชนในอำเภอเกาะคาเป็นจำนวน 42 ครัวเรือน

จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการตำรวจพันธุ์ดี สถานีตำรวจภูธรเกาะคา 

      ตำรวจภูธรภาค 5 ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรได้มีโอกาสเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักปลอดภัย ไว้บริโภคในครัวเรือน รวมถึงการขยายความรู้ด้านการเกษตรในครัวเรือนให้แก่ชุมชนโดยได้นำมาดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” ตั้งแต่ปี 2561 

      เริ่มดำเนินการเป็นแห่งแรกในพื้นที่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ตำรวจภูธรภาค 5 ขยายการดำเนินการโครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” ในกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ไปยังสถานีตำรวจทุกแห่งในสังกัดทั้งสิ้น 159 สถานี

      ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ได้ให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัด ดำเนินการปลูกผักปลอดภัยและเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ว่างเปล่าของสถานีตำรวจ เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารภายในสถานีตำรวจ และให้กับครอบครัวของตำรวจเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่อย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ โดยให้สถานีตำรวจภูธรเกาะคา จังหวัดลำปาง ดำเนินการเป็นแห่งแรก ในพื้นที่ว่างจำนวน 12 ไร่ 1 งาน ที่อยู่ด้านหลังสถานีตำรวจ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นมา

      กิจกรรมที่ดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เลี้ยงสัตว์ อาทิ ปลา เป็ด ไก่ กบ ฯลฯ และปลูกผักปลอดภัยในกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหารกลางวันของสถานีตำรวจ

      การดำเนินการตามโครงการ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกการปฏิบัติหน้าที่มาดำเนินการ โดยแบ่งกลุ่มการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีการเรียนรู้ประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดภัยและเลี้ยงสัตว์ เชิญผู้ที่มีความรู้ด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์มาให้คำแนะนำเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจและครอบครัวมีผักปลอดภัยและมีสัตว์เลี้ยงไว้บริโภคเอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ต่อไปภายภาคหน้า เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดสู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีพืชผักปลอดภัยไว้รับประทาน สามารถดำรงชีวิตด้วยความพออยู่ พอกิน และพอเพียง ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr: ภาพ ข้อมูล มูลนิธิชัยพัฒนา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง