Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 26 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทมหิดล และค่ายภูมิพล จังหวัดลพบุรี

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

      โครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริเมื่อปี 2562 โดยดำเนินการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณใกล้กับหน่วยกองร้อยรถยนต์พยาบาล จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ และ 6 ไร่ จัดทำเป็นแปลงปลูกพืชผักหลายชนิดซึ่งได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริของมูลนิธิชัยพัฒนา และยังได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาน้ำเพื่อการเกษตร

      โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ต่อเนื่องถึงปี 2563 สามารถผลิตผักสวนครัวมากกว่า 20 ชนิด ปริมาณมากกว่า 36,000 กิโลกรัม นำไปใช้ประโยชน์ใน 3 ส่วน ได้แก่ ประกอบอาหารสำหรับกำลังพล ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และจำหน่ายแก่ประชาชนในราคาถูก เป็นการสร้างรายได้ให้แก่หน่วย เพื่อเป็นทุนทรัพย์ใช้พัฒนาหน่วยงาน

      ช่วงกลางปี 2563 จนถึงปัจจุบัน หน่วยได้รับนโยบายการปลูก “หัวไชเท้า” เพื่อให้การสนับสนุนการผลิตผักดองวังสระปทุมเพื่อสภากาชาดไทย จึงได้ขยายพื้นที่โครงการเพาะปลูกเพิ่มเติมอีก 6 ไร่ โดยผลิตหัวไชเท้า ได้มากกว่า 4,000 กิโลกรัม

      โครงการทหารพันธุ์ดีโรงพยาบาลอานันทมหิดลได้ดำเนินการขอการรับรอง การผลิตผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร มีผักในโครงการได้รับการรับรองแล้ว จำนวน 8 ชนิด

      จากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและเพาะปลูก เพื่อให้คงผลผลิตที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง และยังได้สร้างการเรียนรู้ให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยเฉพาะทหารกองประจำการที่เป็นกำลังสำคัญของโครงการ ให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม เมื่อปลดประจำการไปแล้วอีกเป็นจำนวนมาก

      ในปี 2565 หน่วยมีแผนในการพัฒนาการสร้างผลผลิตที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การปลูกต้นพริกไทย และการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับการรักษาโรค โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้กระบวนการผลิตผักปลอดภัยที่หลากหลายและได้มาตรฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   จากนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายภูมิพล

      ซึ่งดำเนินโครงการบนพื้นที่ จำนวน 35 ไร่ ของกองพันบริการ กองบริการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เพื่อปลูกผักปลอดภัย ผลิตน้ำส้มควันไม้ และปุ๋ยหมักชีวภาพ เลี้ยงปลา ปลูกไม้ผลกินได้สลับกับกล้วยตามทางเดินในพื้นที่โครงการ

      นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการกระบือบำบัด ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยศูนย์การทหารปืนใหญ่ในค่ายภูมิพล โดยนำกระบือเข้ามาใช้ในการพัฒนาทักษะและฝึกพัฒนาการของเด็กพิเศษ เป็นการประสานความร่วมมือกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเขาพระงาม โรงพยาบาลอานันทมหิดล และโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล มีรูปแบบการบำบัดที่ชัดเจน กระบือมีความเชื่อง ครูฝึกเป็นทหารจำนวน 3 คน ต่อเด็ก 1 คน เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

      นอกจากนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายภูมิพล ได้สนองพระราชดำริในการขยายผลไปสู่โรงเรียนใกล้เคียง โดยการจัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ขึ้นที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยแก่เยาวชน รวมถึงการเลี้ยงสัตว์และการประมง เพื่อนำมาผลิตเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียน

      อีกทั้ง ทหารพันธุ์ดียังได้เข้าช่วยพัฒนาโรงเรียน ทั้งด้านสุขาภิบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาเล่าเรียน และจะขยายผลการดำเนินงานไปยังโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบงานด้านกิจการพลเรือน โดยมุ่งหวังให้โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายภูมิพล เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัย ที่มีเครือข่ายเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา ขยายเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr: ภาพ ข้อมูลจากมูลนิธิชัยพัฒนา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง