Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 28 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดนครราชสีมา

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

      กรมพลาธิการทหารบก ได้เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี ในปี 2562 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีขึ้น ที่แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตทหารพันธุ์ดี ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ สามารถเก็บเมล็ดปลูกต่อได้ และขยายผลออกสู่ประชาชนรอบค่าย

      กรมพลาธิการทหารบก ได้มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาปฏิบัติภารกิจของโครงการทหารพันธุ์ดี ให้บรรลุตามพระราชประสงค์ โดยผลิตทหารพันธุ์ดีซึ่งเป็นทหารกองประจำการ ให้ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการปลูกผักปลอดภัย รวมถึงการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามที่ได้รับการอบรมจากศูนย์จักรพันธ์เพ็ญศิริของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อไปประยุกต์ใช้เมื่อปลดประจำการกลับภูมิลำเนา รวมถึงกำลังพลที่เกษียณอายุราชการจากกรมพลาธิการทหารบกด้วย

      นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลสู่ประชาชนรอบค่าย ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ซึ่งมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านท่างอยและหมู่บ้านซับม่วง ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักไปปลูกเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ พืชผักที่เหลือจากการรับประทานได้นำไปแบ่งให้กับเพื่อนบ้าน และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมของครอบครัว

      โครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการ ได้ตั้งร้านจำหน่ายผลผลิตของโครงการ และผลผลิตของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการที่บริเวณหน้าค่าย เพื่อเป็นการสนับสนุนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการและช่วยเหลือประชาชนรอบค่ายให้ได้รับประทานผักปลอดภัยราคาถูก

      ในปีที่ผ่านมา โครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 4 ชนิด เพื่อสำรองเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทาน และในปี 2565 ได้วางแผนที่จะปลูกถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร เบอร์ 1 และกระเจี๊ยบเขียว เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อไป

      นอกจากนี้ กรมการสัตว์ทหารบก ได้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กับกรมพลาธิการทหารบก ในการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอลและเลี้ยงหมูป่า รวมถึงดำเนินการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน 4 สายพันธุ์

      โดยได้รับพระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล จากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย จำนวน 20 ตัว ปัจจุบันมีแพะทั้งหมด 36 ตัว และได้น้อมเกล้าฯ ถวายเพื่อพระราชทานลูกแพะแก่ราษฎรในพื้นที่แล้ว จำนวน 24 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CR: ภาพ ข้อมูล จากมูลนิธิชัยพัฒนา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง