Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

      โอกาสนี้ ได้พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล (มะม่วงพันธุ์มหาชนก) และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และทรงปลูกต้นสมพง พร้อมรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ จากผู้แทนกรมชลประทาน และทรงเปิดแพรคลุมป้าย “โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์”

      โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยให้พิจารณาจัดหาน้ำให้แก่โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์ ซึ่งมีสำนักงาน กปร. กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการขุดลอกสระน้ำเดิม โดยเพิ่มความจุจากเดิม 2,450 ลูกบาศก์เมตร เป็น 3,800 ลูกบาศก์เมตร และขุดสระเก็บน้ำใหม่ ความจุ 10,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างอาคารรับน้ำจากคลองส่งน้ำเดิม และก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง เพื่อผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน และในปี 2564 กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงลาดคันดินทั้ง 2 สระ เพื่อป้องกันการกัดเซาะของคันดินในช่วงฤดูฝน ก่อสร้างถนนและติดตั้งรั้วตลอดแนวถนนรอบสระทั้ง 2 แห่ง ก่อสร้างท่อลอดถนนยาว 6 เมตร พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำและคูส่งน้ำ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ทำให้นักเรียน ครู และบุคลากรจำนวน 143 คน มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี และมีแหล่งน้ำสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน พื้นที่จำนวน 3 ไร่

      ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียน ประกอบด้วย ผลงานวิชาการ อาทิ ระบบบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบูรณาการน้ำสู่อาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลงานนักเรียน อาทิ การแกะสลัก งานร้อยมาลัย งานใบตอง งานพวงกุญแจจากวัสดุเหลือใช้ การทำเสื้อปักมือลายภูไท การทำธุงอีสาน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี 4 ตำบล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr. นายช่างภาพสำนักงาน กปร.   

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง