Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

    วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4        
  จากนั้น พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้านชาย-หญิง ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคในโรงเรียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอาหารประเภทผลไม้และถั่วเมล็ดแห้ง สถานการณ์เรื่องน้ำบริโภค และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามพระราชดำริ

   ต่อจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์

"เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม" กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน "การทำขนมคุกกี้งาขี้ม่อน" กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 ทรงเยี่ยมราษฎร และเสด็จไปยังโรงอาหารเพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr: สำนักงาน กปร.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง