Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

      โอกาสนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องผลิตไส้เดือนฝอย ทรงรับฟังรายงาน เรื่อง การผลิตไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย และสายพันธุ์ต่างประเทศ และประทับรถรางพระที่นั่งทอดพระเนตรแปลงพืชผักภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงรับฟังรายงานภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ทรงรับฟังรายงานภาพรวมการดำเนินงานของโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" จังหวัดเชียงราย และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" และกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" 

      ต่อมา ประทับรถรางพระที่นั่งไปยังโรงเรือนผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานผลิตพันธุ์ไก่พื้นบ้านเหลืองหางขาว และเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารผลิตจุลินทรีย์และสารชีวภาพ ทรงรับฟังรายงานการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อ BS (Bacillus Subtilis) และ BT (Bacillus thuringiensis) การฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสารเร่งจุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.1 พด.2 พด.3 และพด.6 การบริหารจัดการโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ และประทับรถรางพระที่นั่งไปยังร้านจันกะผัก ทรงรับฟังรายงานการแปรรูปข้าวเกรียบฟักทองเพื่อพระราชทานโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" และการจัดทำระบบฐานข้อมูลพันธุ์พืชของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

      จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทรงวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเสด็จไปยังห้องประชุมลานนิทรรศการ ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการฯ และผลการดำเนินงานการวิจัยชาน้ำมันและพืชสมุนไพรต่างประเทศ ของกรมวิชาการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr: สำนักงาน กปร.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง