Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

      จากนั้น พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน และโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคในโรงเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ "เรื่อง Listening and Reading Comprehension" กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

      ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน "การทำกล้วยตาก" โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรกิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน "การตัดผม" กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครูและนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr: สำนักงาน กปร.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง