Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนป่าซางนาเงิน บ้านป่าซางนาเงิน ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

  วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนป่าซางนาเงิน บ้านป่าซางนาเงิน ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานการประชุมโครงการขยายผลการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กในพื้นที่พัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และทอดพระเนตรนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน นิทรรศการการอาชีพ และ Project-Based Learning การสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยระดับประถมปีที่ 1 – 3 และการเรียนการสอนเด็กที่มีความยากลำบากในการเรียนภาษาไทย รวมถึงการเรียนการสอนภาษาไทยเชิงลึกระดับชั้นประถมปีที่ 4 – 6

 


Cr. สำนักงาน กปร.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง