Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย หมู่ 3 บ้านเจดีย์ทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

   วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย หมู่ 3 บ้านเจดีย์ทอง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย การนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วย นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

 จากนั้น พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลและผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน และโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคในโรงเรียน ต่อมา ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล การสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาการคำนวณ "เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข" กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน "การทำไม้กวาดดอกหญ้า" กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "การปักผ้าลายม้ง" กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎร และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครูและนักเรียน และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย

 


Cr. สำนักงาน กปร.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง