Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง บ้านพุหว้า

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

   วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง บ้านพุหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

   โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล (มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง) และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน และผลการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งครั้งที่ผ่านมา และทรงรับฟังรายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง และการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่ง จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์กล้วยตาก โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การฝึกวิชาชีพนักเรียน "การทอผ้าไหม" การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "ลูกประคบ" "สเปรย์ไล่ยุง" กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และห้องพยาบาล ต่อมา ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การสาธิตการทำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการนำร่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้แก่ กล้วยตาก มะขามแช่อิ่ม ผักกาดดอง การจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 3 เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะ กิจกรรมห้องสมุด และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้บังคับบัญชา ตชด. และชมรมศิษย์เก่าฯ

 

 


Cr. สำนักงาน กปร.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง