Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

    วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี การนี้ นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

    โอกาสนี้ พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล (เงาะโรงเรียน) และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน และผลการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งครั้งที่ผ่านมา จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการแจกรูปสะกดคำ กิจกรรมห้องสมุด การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การสาธิตการสอนระดับชั้นอนุบาล เรื่องการจำแนกรูปร่างและสี กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้บังคับบัญชา ตชด. ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินงานสุขศาลาพระราชทาน และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสนับสนุนสุขศาลาพระราชทาน

    ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ หมู่ที่ 5 บ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผล (เงาะโรงเรียน) และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน และทรงรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน และผลการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่งครั้งที่ผ่านมา โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องมาตราตัวสะกด โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดารตามพระราชดำริฯ กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน "ไม้กวาดดอกหญ้า" "ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่" การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมขยายผลสู่ชุมชน "พันธุ์ข้าว" "พันธุ์กบ" การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "ข้าวซ้อมมือ" จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดง "รำตง" กิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล สหกรณ์นักเรียน และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้บังคับบัญชา ตชด. และชมรมศิษย์เก่าฯ  

 


Cr. สำนักงาน กปร.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง