Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี หมู่ ๓ บ้านเขาสารภี ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

    วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี หมู่ ๓ บ้านเขาสารภี ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในการนี้ นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

   โอกาสนี้ ได้พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ และผู้แทนนักเรียน พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ต่อมา ทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคในโรงเรียน รวมถึงโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้ง สถานการณ์เรื่องน้ำบริโภค และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามพระราชดำริ พร้อมกับทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง การสร้างชิ้นงานด้วย Microsoft PowerPoint การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เรื่อง ผลไม้ การสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ และ ๒ เรื่อง สัตว์น้อยน่ารัก

    ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุด ห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การแปรรูปอาหาร (ไส้อั่วกล้วย) ผลิตภัณฑ์ชุมชน (กล้วยอบเนย) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การทำไม้กวาดทางมะพร้าว) กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การฝึกอาชีพนักเรียน (การต่อปลั๊กไฟฟ้าเบื้องต้น) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครูและนักเรียน และคณะศิษย์เก่า  

 

 


Cr. สำนักงาน กปร.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง