Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันที่ 27 เมษายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

    วันที่ 27 เมษายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริ เฝ้าฯ รับเสด็จ

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มณฑลทหารบกที่ 34 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 กรมทหารราบที่ 17 และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ดำเนินโครงการ “ทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช” เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้แก่ทหารกองประจำการสู่การเป็นทหารพันธุ์ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรปลอดภัยแก่ประชาชน โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 บนพื้นที่ 107 ไร่ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักด้านเกษตร ปศุสัตว์ และประมง  

   ด้านการเกษตร มีการปลูกผักปลอดภัย อาทิ โหระพา กระเจี๊ยบเขียว บวบเหลี่ยม คะน้าน่าน ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อย ฯลฯ  

   ด้านการปศุสัตว์ มีการเลี้ยงเป็ดไข่บางปะกง เป็ดพันธุ์บาบารี่ ไก่กระดูกดำ และ ไก่ประดู่หางดำ ซึ่งเป็นพันธุ์พระราชทานจากโครงการทหารพันธุ์ดี จังหวัดน่าน และศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย

   ด้านการประมง ได้เลี้ยงปลานิลจิตรลดา และทดลองเลี้ยงปลาสลิดในบ่อดิน ซึ่งได้รับพระราชทานจากโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ 3 และทดลองเลี้ยงกบ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กบนาน่าน จากศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน กรมทหารพรานที่ 32 กบทุ่งกุลา จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ และกบจานนา จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   โครงการทหารพันธุ์ดีทำให้กำลังพลได้รับความรู้ในการปลูกผักปลอดภัย และได้บริโภคผักปลอดภัยในราคาถูก พลทหารได้รับการอบรมฝึกฝนการปลูกพืชปลอดภัย และสามารถนำความรู้ไปใช้เมื่อปลดประจำการ สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนของตนเอง  

   ทั้งนี้โครงการทหารพันธุ์ดี มีผักของโครงการจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาถูก และปลอดภัยจากสารพิษ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษาดูงานการปลูกพืชปลอดภัย และนำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้อย่างยั่งยืน   

 

 


Cr. สำนักงาน กปร.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง