Error Get_Content_View : Column 'ContentDetail' does not belong to table .
Loading

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ในช่วงบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำข่า อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

  • ประเภทสื่อ : สื่อภาพ
  • ประเภทโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ที่มาของสื่อ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
  • แบ่งปัน :

    วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ในช่วงบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำข่า อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

    โอกาสนี้ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย "ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำข่า" และทอดพระเนตรกิจกรรมผ้าย้อมคราม การแปรรูปกล้วย นิทรรศการของหน่วยราชการ โรงสีพระราชทาน กิจการธนาคารชุมชน และผลิตภัณฑ์ของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ ฯ  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง